Noticias de la cofradía de Celeiro

Actualización de Certificados de suficiencia na EONP de Ferrol

Xunto os cursos que se van a realizar na EONP de Ferrol de Actualización de FBS e BNR para o coñecemento dos asociados. Recordar que hai un período de prematrícula e que se ten que realizar a través da sede electrónica.

Xúntase tamén as solicitudes dos tres cursos máis demandados.

A maiores van a realizar un cursos de FBS completo (para a xente que non o teña) dende o día 2 ao 13 de maio do 2022 (xunto solicitude) e outro de Actualización de Contra Incendios Avanzado o día 19 de maio do 2022.

Leer más →

Axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e mellora da eficiencia enerxética.

Informamos da publicación no DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022, da ORDE do 4 de xaneiro de 202 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou dos establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento (PE209G)

Pódese acceder a Orde a través do seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220131/AnuncioG0427-050122- 0005_gl.pdf

Poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores.

Leer más →

Posibilidades de pesca para determinadas poboacións e grupos de poboacións de peixes, aplicables en augas da Unión para o ano 2022

Informamos da publicación no Diario Oficial da Unión Europea do día 31 de xaneiro de 2022, do REGULAMENTO (UE) 2022/109 DO CONSELLO do 27 de xaneiro de 2022 polo que se establecen, para 2022, as posibilidades de pesca para determinadas poboacións e grupos de poboacións de peixes, aplicables en augas da Unión e, no caso dos buques pesqueiros da Unión, en determinadas augas non pertencentes á Unión.

No anexo I do citado regulamento figuran os TAC para os buques pesqueiros da Unión e o reparto de ditos TAC entre os Estados membros, así coma as condicións relacionadas.

Pódese acceder ao Regulamento a través do seguinte enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0109&from=ES

Leer más →

Axudas a rexeneración de especies de interese marisqueiro

Informamos da publicación no DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022, da ORDE do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B).

Pódese acceder a Orde a través do seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220131/AnuncioG0427-050122- 0001_gl.pdf

Poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores, as organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector.

Leer más →

Resolución do 20 de xaneiro do 2022 pola que se establecen as cuotas iniciais para o ano 2022

Informamos da publicación no BOE núm. 23 do xoves 27 de xaneiro de 2022, da Resolución do 20 de xaneiro de 2022 , da Secretaría Xeral de Pesca pola que se establecen as cotas iniciais para 2022 dispoñibles por modalidade ou censo para as distintas especies contempladas nos plans de xestión dos buques censados nos caladoiros nacionais do Cantábrico e Noroeste, Golfo de Cádiz, así como buques de arrastre de fondo que faenan en augas de Portugal.

No anexo I da citada resolución publícanse as cotas iniciais provisionais (serán definitivas unha vez se publique o regulamento de TAC e cotas) para cada stock e modalidade. Pódese acceder a mesma a través do seguinte enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/27/pdfs/BOE-A-2022-1308.pdf

 

Leer más →

Automatización de ciertos actos y actuaciones en los procedimientos para reconocer determinadas prestaciones del ISM

Les remitimos copia de la Resolución de 17 de enero de 2022, del Instituto Social de la Marina, que regula la automatización de ciertos actos y actuaciones en los procedimientos para reconocer determinadas prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

El ISM tramitará y resolverá automatizadamente las siguientes prestaciones:

a) Jubilación contributiva a través de PRESMAR.

Leer más →