Noticias de la cofradía de Celeiro

Orde proxectos colectivos 2019-2020

Informamos da publicación no D.O.G núm. 91, do martes 14 de maio de 2019, do extracto e da ORDE
do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano
2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo
Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade
mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas,
así como ao fomento da sensibilización ambiental.
 
O importe máximo das subvencións que se concedan no 2019 será de 3.440.000 euros e distribuiranse
nas seguintes anualidades:
 
– Anualidade 2019: 1.720.000 euros.
– Anualidade 2020: 1.720.000 euros
 
Consideraranse subvencionables os gastos realizados e pagados entre o 1 de xullo de 2016 e o
31 de decembro de 2023. A data límite enténdese en todos os casos sen prexuízo do número de
anualidades que se estableza en cada resolución de concesión de axuda. Non obstante, as
operacións non se seleccionarán para recibir axuda do FEMP se concluíron materialmente ou se
executaron integramente antes de que a persoa beneficiaria presente a solicitude de axuda.
 
Para a convocatoria de 2019 o prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde
o día seguinte ao da publicación desta orde.
 
Pódese acceder a orde a través do seguinte enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190514/AnuncioG0427-300419-0001_gl.pdf
 
 

Leer más →

Normas para la aplicación das exencións por "Mínimis"

Informamos da publicación no BOE do 10 de maio de 2019 (Núm. 112), da Orde
APA/514/2019, de 26 de abril, pola que se fixan as normas para a aplicación das
exencións a obriga de desembarque e para a mellora na selectividade das artes.
 
Esta Orde ten por obxecto establecer determinadas exencións as obriga de
desembarque e instaurar medidas dirixidas a mellorar a selectividade das artes
de pesca
 
No caso no que a normativa europea permita descartar capturas mediante o
mecanismo de “minimis” os armadores deben facer estes descartes baixo as
seguintes condicións:
 
- No primeiro trimestre do ano a Secretaría Xeral de Pesca determinará mediante
resolución as cantidades máximas de descartes que se poderán facer en base a
esta exención.
 
- As capturas non desexadas devoltas o mar rexistraranse no apartado
correspondente no DEA ou diario en papel, no apartado dedicado a exención de
“minimis”. Estes descartes non computarán contra a cota asignada se non que se
deducirán das cantidades globais dispoñibles para esta exención.
 
- Os buques que participen en pesqueiras sen reparto individual poderán descartar
con cargo a cantidade global de “minimis” que se determine.
 
- Os buques que dispoñan de cotas individuais poderán descartar a porcentaxe
máxima autorizada respecto as súas posibilidades de pesca individuais.
 
- Mentres non se teñan consumido as cantidades establecidas con base a exención
de “minimis” non estará permitido desembarcar exemplares por debaixo da súa
talla mínima legal de extracción.
 
- Unha vez consumida a cantidade asignada de “minimis” realizarase unha estiba
separada de todas as capturas de especies sometidas a obriga de desembarque
e que non alcancen a talla mínima de extracción, que deberan ser retidas e
dispostas en caixas de maneira que se distingan das demais. Estas capturas non
poderán mesturarse cos outros produtos da pesca. Esta separación non se
aplicará no caso de embarcacións de menos de 12 m. de eslora ou cando as
capturas conteñan mais de un 80% de unha ou varias pequenas especies
peláxicas.
 
- Cada ano a Secretaría Xeral de Pesca publicará mediante resolución a lista de
especies elixibles que poderán ser obxecto de flexibilidade interespecies.
 
- Os individuos de especies que sexan consideradas, pola normativa europea, de
alta supervivencia terán que ser devoltos o mar inmediatamente
 
- Terase que anotar no DEA ou no diario en papel as cantidades estimadas de
cada especie devoltas o mar.
 
- No primeiro trimestre de cada ano publicarase unha resolución cas especies
sometidas a exencións por alta supervivencia e para que artes de pesca.
 
Esta orde entrará en vigor a partir do dia seguinte da súa publicación no BOE
 
Pódese acceder a orde a través do seguinte enlace
https://boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6884.pdf
 
 
 
Les hacemos el siguiente resumen:
 
Preambulo: Recuerda que el artfculo 15 del R. 1380/2013 de la PPC, exige desde
el 1.1.2019 desembarcar todas las especies sujetas a TAC en el Atlantico y las
que tengan tal minima en el Mediterraneo, y que permite determinadas
exenciones: especies cuya pesca esta prohibida, a con altas tasas de
supervivencia, las de "minimis" y para peces dañados por depredadores.
 
EI Preambulo tambien señala que los artículos 5 y 8 de la Ley 3/2001 de Pesca
Maritima del Estado permite regular artes y aparejos.
 
Objeto y ambito de aplicacion -art. 1-: Regula la obligación de desembarque,
las exenciones, y otras medidas para mejorar la selectividad de los artes. Se aplica
a los buques pesqueros españoles y a los de otras nacionalidades que utilicen
puertos españoles para desembarcar sus capturas.
 
Definiciones -art. 2-: Se definen la exención "de minimis", para capturas de talla
inferior, o con cuota consumida, la exención "de alta supervivencia" para especies
que asi se haya determinado, y lo que es captura no deseada: la accidental de
ejemplares de talla inferior, o con cuota consumida.
 
Exenciones de minimis (descartes permitidos) -arts. 3 y 4-:
 
Si la cuota es individual, se podra descartar el porcentaje maximo individual. Si no
hay reparto individual, o en el Mediterraneo, se descartara con cargo a la cantidad
global de minimis que se determine.
 
Los descartes de minimis no computan con cargo a la cuota del TAC en el
Atlantico, sino a la cantidad disponible para la exención.
 
SEGEPESCA determinara por Resolución publicada en el BOE el primer trimestre
del año, las cantidades maximas de descartes autorizadas para minimis:
 
- Para el Atlantico y especies sujetas a TAC: Sera un porcentaje por especie y
flota, grupo de buques o buque individual, en función de la gestión, adaptada
para incluir los intercambios.
 
- Para el Mediterraneo: Salvo para el atun rojo y el pez espada, el porcentaje
sera en función de las capturas históricas de los dos años anteriores.
 
EI armador:
 
- En tanto no se agote la cantidad de minimis, no puede desembarcar ejemplares
de talla inferior a la minima de referencia de conservación .
 
- Consignara en el diario de a bordo electrónico o diario en papel las cantidades
descartadas con cargo a la exención desde el primer kg .
 
- Sin reparto individual. Traera a puerto las capturas, y estibara por separado los
ejemplares que alcancen la talla, de los que no la alcancen, cuando la DGOPA
publique en la web el agotamiento de la cantidad de minimis. No es necesaria
la estiba separada y se hara por muestreo, si el barco es de menos de 12m. de
eslora total , o tiene mas de un 80% de una o varias especies pelagicas (caballa,
arenque, jurel, bacaladilla, ochavo, boquerón, pejerrey, sardina y espadin).
 
- Con reparto individual, al alcanzar el tope individual de minimis, traera la
captura a puerto, y la deducira de su cuota individual, independientemente de
su destino por estar por encima o por debajo de la talla minima de referencia.
 
- Las especies de talla inferior a la minima que se desembarquen tras agotarse
la cantidad de minimis, no podran destinarse a consumo humane directo.
 
La DGOPA debera:
 
- Comunicar en la pagina web del MAPA que se alcanzó el 80% del consumo de
minimis, para las especies sin reparto individual, y para las del Mediterraneo
 
- Publicar el agotamiento de la cantidad de minimis disponible para cada
exención. A partir de este momenta no se descartara, y se deducira de la cuota
de cada buque o grupo de buques.
 
Utilización de la flexibilidad interespecies -art. 5.-:
 
Permite anotar con cargo a la cuota de la especie principal, la captura de especies
de las que no se disponga de cuota -por haberse agotado o no disponerse de ella-
 
SEGEPESCA por Resolución anual publicada en el BOE, listara las especies y
stocks elegibles que podran ser objeto de flexibilidad interespecie:
 
- Si hay reparto individual indicara los stocks de las especies objetivo
principales para cada buque en función del arte de pesca.
 
- Para las flotas sin reparto individual indicara lo anterior, y las cantidades
maximas de especies principales a utilizar para la flexibilidad de especies
que sea probable que agoten cuotas a lo largo del año por excesos de pesca
o capturas no intencionales y las condiciones para aplicar este mecanismo.
 
EI armador:
 
- Si tiene cuota individual de una especie principal, computara hasta un
maximo del 9% del total de su cuota adaptada, a la captura de especies
elegibles de las que se Ie haya agotado la cuota , o no disponga de ella.
 
- Anotara las cantidades capturadas de especies para las que no tiene cuota,
en el diario de a bordo, nota de venta, documento de transporte y todos los
documentos de descarga necesario para mantener la trazabilidad.
 
- Se regula el procedimiento para que los buques con cuota individual de un
mismo armador, utilicen la flexibilidad interespecies de manera conjunta.
 
La DGOPA establecera la forma en que los armadores con cuota individual
informen de la utilización de especies principales para cubrir las cantidades de
especies para las que no tienen cuota
 
Alta supervivencia -art. 6-:
 
Si un acto delegado considera que, para determinados artes de pesca, una
especie es de alta supervivencia, SEGEPESCA publicara en el BOE el primer
trimestre del año, las que pueden ser objeto de descarte:
 
- Se podran devolver al mar despues de izadas a cubierta, siguiendo las
buenas practicas y siempre antes de clasificar las capturas.
 
- Se deberan anotar en el diario de a bordo, electrónico o en papel, desde el
primer kg., las cantidades estimadas de cada especie devuelta al mar.
 
Medidas para incrementar la selectividad de los artes de arrastre -art. 7 y
Disposicion Transitoria Unica-:
 
Describe los dispositivos selectivos a incorporar de forma obligatoria desde julio
de 2020. Afecta a barcos de arrastre de fonda de la zona VIa de la zona VII
(ambas aguas comunitarias por fuera del caladero nacional). Seran de aplicacion
voluntaria en 2019 y el primer semestre de 2020. Podran ser financiadas.
 
Cumplimentacion de las reglas de composicion de las capturas -art. 8-
 
Se mantendran a bordo los porcentajes de las capturas de un buque que no
cumplan las reglas de composicion de capturas por razon de especie, para cumplir
la obligacion de desembarcar todas sus capturas.
 
Si en un lance o en una jornada de pesca se superan los topes de capturas, el
barco se desplazara antes del proximo lance, al menos 3 millas desde la posicion
anterior al ultimo lance o actividad desarrollada en la jornada de pesca previa.
 
Pesca maritima -Disposicion Final primera-: La materia que regula esta Orden
regula es competencia exclusiva del Estado
 
Entrada en vigor -Disposicion final segunda-: Entrara en vigor al dia siguiente
de publicarse en el BOE
 
 
 
 
 

Leer más →

Consulta sobre el rexistro horario nos barcos.

Como sabedes coa publicación do Real Decreto Lei 8/2019 de 8 de marzo
se obriga a rexistrar a xornada de traballo.
 
A Federación Nacional de Confrarías ten remitido circulares informativas
ao respecto e esta Federación ten remitido á súa vez consulta por escrito ao
Ministerio de Traballo a fin de, por unha parte, solicitar unha excepcionalidade á
aplicación de esta norma para o caso da nosa flota e, sobre todo, no caso de
non conseguir esta excepcionalidade se teñan en conta as peculiaridades da
pesca e se estableza un sistema especial para o rexistro horario.
 
A día de hoxe se están dotando ás empresas de estadiños de horarios de
entrada/saída que se cubren a man polo traballador e no caso de inspección
terán que estar cubertos dende a entrada en vigor da norma co que estamos á
espera do que conteste o Ministerio, de haber novidades, para informar ás
confrarías.
 
Remitimos copia da consulta enviada ao Ministerio para a vosa información:
 
Estimados Sres.,
 
Como saben, con la publicación del Real Decreto-Ley 8/2019 de 8 de marzo se
obliga a registrar la jornada de trabajo.
Desde la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores nos dirigimos a Uds. a
fin de que nos aclaren lo máximo posible :
 
1.- Si esta norma es de aplicación a la actividad de pesca a bordo todos los
buques de pesca sin excepción ( pesca artesanal, litoral y altura )
 
2.- De ser de aplicación...¿ se dispondrá de un sistema especial debido a las
particularidades del trabajo en el mar ?.
 
Nos interesa aclarar que en la pesca artesanal o de bajura ( buques de pequeño
porte con mareas que no exceden las 24 horas) no es habitual un convenio colectivo
ni representante sindical en los buques con lo cual cualquier aspecto laboral será a
través de acuerdo entre las partes.
 
Manifestamos nuestra preocupación por la implantación de normativa laboral
sin tener en cuenta las peculiaridades del trabajo en el sector de la pesca, sobre
todo a pequeña escala y en embarcaciones donde, en muchos casos, el sistema de
retribución es "a la parte" y SOLICITAMOS UNA EXCEPCIONALIDAD A LA
NORMA para el caso de la actividad extractiva pesquera.
 
Reciban un cordial saludo y quedamos a la espera de su respuesta.
 
José Antonio Pérez Sieira
Presidente de la Federación Gallega de Cofradías

Leer más →

Registro de la jornada en un barco de pesca

 
EI objetivo de este registro, segun el Preambulo, es combatir la precariedad
laboral, para que no se supere la jornada maxima de trabajo. Una garantia para
trabajadores/as y empresas, que posibilita el control par la Inspeccion de Trabajo
y Seguridad Social. Puede haber flexibilidad, pero sin incumplir las normas sobre
jornada maxima y horas extraordinarias.
AI haberse recibido varias consultas sobre como afecta al trabajo a bordo un barco
de pesca, les hacemos la siguiente consideracion:
 
1.- EI Preambulo fundamenta la obligacion de exigir el registro horario, en las
Conciusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, que
interpreta que este registro es necesario, para garantizar el efecto util de la
Directiva 2003/883 "para el caso de los trabajos ordinarios".
 
EI Abogado General deriva esta obligaci6n de los articulos 3 a 6 de la Directiva
2003/88, que segun su articulo 21 -y articulo 11 de la Directiva 2017/1594-, no se
aplican al trabajo a bordo de un barco de pesca maritima.
 
Actualmente el Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo, que modifica el Real
Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo,
en 10 relativo al trabajo en la mar, limita a los barcos de la Marina Mercante, la
obligaci6n de lIevar registros para el control de las horas diarias de trabajo 0 de
las horas diarias de descanso de la gente de mar que impone la Directiva del
Consejo, de 21 de junio de 19996
 
2.- El Gobierno podra establecerespecialidades en las obligaciones de registro de jornada
que incorpora el RDL 8/19, para los sectores, trabajos y categorias profesionales que
por sus peculiaridades asi lo requieran, a propuesta del Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social, previa consulta a las organizaciones sindicales y
empresariales mas representativas -apartado 7 del articulo 34 ET-.
 
Observación final: En principio, el registro de la jornada no esta previsto en
los instrumentos internacionales, para los barcos de pesca maritima.
 
3.- No obstante, se senala lo siguiente:
 
a) EI Preambulo del RDL 8/2019 se remite a una Sentencia de la Audiencia
Nacional que dice que la inexistencia de registro de jornada crea
indefensión al trabajador, y a otra del Tribunal Supremo que sentó que
conviene clarificar la obligación del registro horario, y facilitar al trabajador
la prueba de la realización de horas extraordinarias.
 
b) EI Dictamen del Consejo de Estado de 12.12.2001 al proyecto de Real
Decreto de ordenación del tiempo de trabajo en la mar, señaló entonces
que la patronal se opuso a que el control horario se aplicara al sector
pesquero, pero que las organizaciones sindicales pidieron que se articulara
algun sistema de control de jornada en el sector de pesca. Finalmente, el
Real Decreto 285/2002 no exigió este control a los barcos de pesca.
 
c) EI Abogado General ha sostenido que, aunque la norma no obligue
expresamente a IIevar un registro horario, el efecto util de la norma requiere
que exista. Cuestión prejudicial en el Asunto C-55/18. Solicitan el registro
horario CCOO, UGT, CGT, ELA, CIG.
 
Si el Tribunal de Justicia considera en el Asunto C-55/18-, que, tal como
propone el Abogado General, la exigencia del registro horario se deriva del
efecto util de la Directiva, se podria pretender aplicar la misma doctrina al
articulo 11 de la Directiva 2017/159 que establece los limites maximos de
trabajo y minimos de descanso en un barco de pesca.
 
Es decir, que el efecto util del articulo 11 de la Directiva 2017/159 permitiria
exigir un registro horario en un barco de pesca, sujetandole a una norma en
principio no dirigida a esta actividad, e incluso sin que una norma lo previera
expresamente, para controlar maximos de trabajo, y minimos de descanso.
 
La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores solicitara a la Subsecretaria
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, una aclaraci6n sobre si la norma que exige
el registro horario es aplicable al trabajo a bordo de un barco de pesca, y en su caso si
se dispondra de un sistema especial por la peculiaridad de esta actividad, o si por el
contrario no esta afectado por el art. 34.9 del Real Decreto Ley 8/2019.

Leer más →

Pesca-Turismo

REAL DECRETO 239/2019
 
Les remitimos copia de Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se
establecen las condiciones para el desarrollo de la actividad de pesca-turismo.
 
Consta de 13 articulos, dos Disposiciones Adicionales, una Disposicion
Transitorias y dos Disposiciones Finales.
 
EI Preambulo recuerda que el Plan DIVERPES del MAPAMA establece las Iineas
estrategicas de la diversificacion , y considera que las iniciativas turisticas
vinculadas con la actividad pesquera son una alternativa interesante.
 
Les resumimos su articulado.
 
Objeto. Regula las condiciones basicas de la pesca turismo, debiendose respetar
las normas, autorizaciones y licencias que se exijan (art. 1)
 
Definiciones. A los efectos de este Real Decreto seran buques pesqueros las
embarcaciones de las listas 3a y 4"' Se aplican las definiciones del articulo 2 de la
Ley 3/2001 mencionada (art. 2)
 
Regimen juridico de los turistas y presunción de embarque. Se presumira que
la persona a bordo de un barco pesquero que no sea tripulante es un turista,
obligado a cumplir las reg las de seguridad, con las especialidades de este Real
Decreto. EI turista no podra ejercer la actividad pesquera. EI patron anotara en el
rol y comunicara a la capitania maritima el nombre y apellidos, DNI o pasaporte y
telefono de un punto de contacto de cada turista embarcado y se mantendra un
registro en tierra mientras dure la actividad (art. 3).
 
Requisitos de acceso al ejercicio de la actividad de pesca-turismo. Es preciso
un previo informe favorable del Ministerio de Fomento sobre seguridad maritima
que se emitira en dos meses, teniendo el silencio sentido negativo , pudiendo
interponerse recurso de alzada. Su obtención y la del necesario titulo habilitante
junto con el segura de responsabilidad civil en vigor, u otra garantia financiera
equivalente, permite operar en pesca-turismo en todos los caladeros nacionales en
que el buque este autorizado a faenar
 
Las comunidades autónomas notificaran a SEGEPESCA los titulos que concedan,
que se inscribiran en el Registro General de la Flota Pesquera (art. 4).
 
Es complementaria y compatible con la actividad pesquera. Se respetaran las
epocas, horarios, limites de capturas, artes de pesca, vedas, zonas autorizadas y
otras, y las titulaciones necesarias para su ejercicio. Solo podra desarrollarse en
caladero nacional, indicando en el rol que se despacha para la actividad principal
y para la pesca turismo. Las administraciones pesqueras podran facilitar la
formación. La comunidad autónoma podra regular la exhibición de un logo u otro
metodo identificativo de esta actividad en lugar visible del buque o instalaciones
(art. 5).
 
Condiciones de seguridad y habitabilidad. En un lugar visible del buque se fijara
un documento expedido por la capitanía maritima, que recoja el contenido de este
articulo. No podra realizar la actividad ningun buque con exención de balsas
salvavidas, trajes de inmersión o barandillas.
 
Regula entre otros, los elementos de salvamento y seguridad, el usa de chaleco
salvavidas, balsas, botiquines, los espacios adaptados a personas con
discapacidad, la prohibición de acceso a zonas de riesgo, las tripulaciones
minimas, el cuadro de obligaciones e instrucciones de emergencia, la instrucción
al turista, debiendo las condiciones meteorológicas y las operativas del buque ser
las adecuadas.
 
Regula el numero de turistas por barco de pesca o auxiliar segun eslora, la
autorización para el embarque de menores, la identificación de las personas a
embarcar y su sujeción a la autoridad del patrón o capitan del buque. La
habitabilidad para mareas de mas de 16 horas debe ser adecuada (art. 6).
 
Seguro obligatorio. Se suscribira un seguro de responsabilidad civil o garantía
financiera proporcionada al riesgo, que cubra los darios personales de todos los
turistas, en las cuantías previstas, en su caso, por la comunidad autónoma - artículo
74ter Ley 3/2001-, no inferiores a las del Reglamento del segura de responsabilidad
civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas -RD
607/1999- (art. 7).
 
Comercialización de la pesca obtenida. Se aplica el articulo 4.7 del Real Decreto
418/20157 , de primera venta de los productos pesqueros, debiendo emitirse nota
de venta o documento de trazabilidad. Se podra vender lo obtenido en la marea,
sin perjuicio de la regulación autonómica, prohibiendose vender moluscos bivalvos,
equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos. Las comunidades
autónomas determinaran cantidades e importes maximos de los productos en esta
modalidad (art. 8).
 
Seguimiento y control. Corresponde a las administraciones pesqueras, el de la
actividad de pesca-turismo, junto con el de la actividad principal, y al Ministerio de
Fomento el de las condiciones de seguridad y habitabilidad. Las comunidades
autónomas lIevaran un registro declarativo de los buques y trasladarán una
Memoria anual a SEGEPESCA y al lSM sobre numero de salidas de pesca-turismo
por buque, numero de turistas embarcados, e Ingresos obtenido. Se aplican las
medidas de control de despacho, de embarque del personal ajeno a la tripulación ,
y las de formación en seguridad maritima del personal embarcado (art. 9).
 
Medio ambiente. Se respetara la Ley 41/20108 , de protección del medio marino y
demas normas para la protección de las aguas marinas (art. 10).
 
Fiscalidad. EI beneficio fiscal se imputara a la actividad principal (art. 11).
 
En todo caso los profesionales deben estar encuadrados en el Regimen
Especial del Mar. EI ISM, en colaboración con SEGEPESCA y las CCM evaluara
si procede incluirles en el grupo primero de cotizacion de la Ley 47/2015~. Sobre
formación nos remitimos a la nota informativa que acompañamos.
 
EI ISM, SEGEPESCA y la DGMM dictaran Instrucciones segun sus competencias (art. 12).
 
Regimen sancionador. Se aplica la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante -RODLeg. 2/2011 10 - Y la Ley 3/2001, de Pesca Maritima del Estado, sin
perjuicio de la normativa auton6mica (art. 13).
 
Cooperacion. Sera del MAPA, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Fomento, con
las Comunidades Autónomas, especialmente en materia de difusión y publicidad
de la actividad, siendo las Comunidades Autónomas las que regulan de forma
complementaria la actividad de pesca turismo por buques con puerto base en su
territorio (DA Primera),
 
No se incrementa el gasto publico. Ni dotaciones ni retribuciones ni otros gastos
de personal (DA Segunda).
 
Nuevo informe de capitania maritima sobre el acceso al ejercicio de la actividad
de pesca-turismo. Se preve que los informes de las Capitanias Maritimas vigentes
al entrar en vigor el Real Oecreto en vigor, deben emitirse de nuevo en el plazo de
6 meses a solicitud de los interesados ajustandose a sus previsiones (DT Unica).
 
Titulos competenciales. Se acoge a los titulos de las reglas 13 y 20 del articulo
149.1 CE -planificaci6n general de la actividad económica, Marina Mercante y
abanderamiento de buques (DF Primera)
 
Entrada en vigor. Sera el 15 de mayo de 2019 (DF Segunda).

Leer más →

Ordenación de la pesquería de la sardina ibérica en las zonas CIEM 8c y 9a

Les remitimos copia de la Resolución de 24 de abril de 2019, de la Secretaria
General de Pesca, por la que se establecen disposiciones de ordenación de la
pesquería de la sardina iberica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas
ibericas de la zona ClEM Vilic y IXa1.
 
Rigen las siguientes condiciones:
 
- Apertura y cierre de la pesqueria. Para el Golfo de Cadiz -cerco-, y Cantabrico
Noroeste -cerco, xeito, racu, piobardeira- se abrió a las 0:00 horas del1 de mayo y
finalizara a partir de las 0:00 horas del 1 de noviembre, aunque el xeito podra
continuar pescando, si sigue habiendo posibilidades para este segmento.
 
Cuota:
 
- Hasta el 31 de agosto se podrán capturar 2532,36 toneladas (70% de la cuota disponible).
 
• Xeito: 65,08 toneladas.
 
• Resto de flotas: 2.467,28 toneladas que se reparten:
 
  • 1.480,37 t Cantabrico Noroeste (cerco, racu y piobardeira). Con topes semanales par buque de desembarque:

- 1.000kg. de 1.5 a 31.5.

- 6.000 kg. de 1.6 a 31.8

  • 986,91 t Golfo de Cadiz (cerco). Tiene reparto individual.
 

- En el segundo periodo habra un minima de 1.085,30 toneladas.

Leer más →