Noticias de la cofradía de Celeiro

Guías para la aplicación de la obligación de desembarque para buques españoles en 2018

GUIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE PARA BUQUES ESPAÑOLES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018 PARA LAS ESPECIES DEMERSALES Y PELÁGICAS DE AGUAS SUROCCIDENTALES Y NOROCCIDENTALES
 
  • GUÍA DESCARTES SWW 
 
  • GUÍA DESCARTES NWW

Leer más →

Reglamento UE 44/2018 que modifica el 2374/2016 sobre los descartes demersales

Leer más →

Proyecto Orden de Cotización a la Seguridad Social para 2018

Leer más →

Corrección errores normativa Puerto Base Embarcaciones. R. D. 1035/2017, de 15 de diciembre

Corrección de errores normativa establecimiento de puerto base para buques pesqueros.

Leer más →

ASUNTO: R.D. 1035/2017 ESTABLECEMENTO E CAMBIO DE PORTO BASE e MODIFICACIÓN DO R.D. 1549/2009

Real Decreto 1035/2017, de 15 de decembro, polo que se regula o establecemento e cambio de porto base dos buques pesqueiros, e polo que e modifica o Real Decreto 1549/2009, de 9 de outubro, sobre ordenación do sector pesqueiro e adaptación ao Fondo Europeo da Pesca, publicado no B.O.E.

·  O obxecto deste R.D. é regular: o establecemento do porto base; os cambios de porto base, os cales deberán fundamentarse en razóns de oportunidades de pesca ou socioeconómicas adecuadamente motivadas; e as autorizacións de utilización temporal dun porto distinto ao porto base

·  Destácase ademais,  entre outros: os requisitos nas condicións das autorizacións de utilización temporal dun porto distinto ao de base durante períodos superiores a tres meses por razóns de actividade pesqueira

Leer más →

Normativa cambio puerto base : R.D. 1035/2017 y modificación R.D. 1549/2009

R.D. 1035/2017, establecimiento y cambio de puerto base y modificación del R.D. 1549/2009, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca (UE)

Leer más →