Noticias de la cofradía de Celeiro

COVID-19. Medidas de desescalamiento.

Les informamos que han comenzado a publicarse las medidas de desescalamiento por razón de la pandemia. Se encuentran en la siguiente página electrónica:
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/
 
Les acompañamos copia de las Órdenes TMA/384/2020, TMA/386/2020 y TMA/388/2020 que aprueban las medidas, y les destacamos algunas de ellas:
 
- En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes
 
- En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que sus ocupantes utilicen mascarillas que cubran las vías respiratorias y guarden la máxima distancia posible. En caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor.
 
- …. las personas que residan en la misma vivienda podrán compartir un mismo vehículo con la única limitación del número de plazas autorizadas para el mismo
 
- También se establecen medidas a respetar en la reapertura del comercio minorista, de higiene, de prevención de riesgos del personal, de protección e higiene aplicables a los clientes, y otras.

Leer más →

COVID-19: Presentación de iniciativas planteadas por las cofradías de pescadores para instar al gobierno a paliar los efectos de la crisis

EI Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposicion no de Ley relativa a la necesidad de adoptar medidas de apoyo a todas las Cofradfas de Pescadores, para su debate en la Comision de Agricultura, Pesca y Alimentacion

Leer más →

Resolución de Ordenación da Sardiña 2020 e listado de buques autorizados.

Xuntamos a RESOLUCIÓNS da Secretaría Xeral de Pesca. Pola que se establecen disposicións de ordenación da pesqueira da sardiña ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en augas ibéricas da zona CIEM VIIIc e IXa.
 
? Para a campaña 2020 limítanse incicalmente e de maneira provisional as capturas totais para a flota española hasta o 31 de xullo a 3.182.500 kg, dos cales 1.860.426 kg corresponden as embarcacións censadas no Cantábrico e Noroeste (cerco mais racú e piobardeira) e 81.790 kg ás embarcacións que utilicen arte de xeito.
 
? .- Establecer a apertura da pesquería dirixida de sardiña ás 00:00 horas do 4 de maio para as flotas do Cantábrico Noroeste de cerco e de artes menores que utilicen artes dirixidos á sardiña altamente selectivos como o racú e a piobardeira.
 
? Se antes do 31 de xullo se constatara un consumo que leve ao esgotamento das cantidades asignadas sinaladas no punto primeiro procederase ao peche da pesquería para o buque ou os buques correspondentes.
 
? Se como resultado das campañas científicas se pode fixar máis cantidade de sardiña para poder ser pescada, estas serán asignadas cos mesmos criterios do punto Primeiro e a pesquería poderá ser reaberta para os buques que a tiveran pechada neses momento.
 
? A pesquería finalizará con carácter xeral para toda a flota a partires das 0:00 horas do 1 de novembro, excepto para los barcos que usen a arte de xeito, que estarán autorizados a faenar con posterioridade a esa data sempre que siga habendo cantidades de pesca disponibles para este segmento.
 
TOPES
 
? .- Para as flotas censadas no Cantábrico Noroeste (cerco e aquelas que usen artes altamente selectivos como o racú e a piobardeira) se establecen os seguintes topes de capturas:
 
- Do 4 de maio ao 31 de maio: 1.000 kg por buque r día de pesca, dentro dos cales só podrrá haber 500 kg de sardiña entre 11 e 15 centímetros.
 
- A partires do 1 de xunio hasta o 31 de xullo: 1.500 kg por buque e día de pesca, dentro dos cales só poderá haber 500 kg de sardiña entre 11 e 15 centímetros.

Leer más →

COVID-19. Proxecto do Real Decreto de sxudas a pesca e a acuicultura polo impacto do Covid-19

Informamos que se encontra en proceso de información pública o proxecto de Real Decreto, polo que se establecen medidas urxentes de apoio o sector da pesca e da acuicultura para poder facer fronte ao impacto económico e social derivado co Covid 19.
 
Pódese acceder ao borrador a través do seguinte enlace : https://www.mapa.gob.es/es/pesca/participacion-publica/borradorderealdecretoleyayudascovid1930042020_tcm30-537605.pdf
 
O prazo para facer calquera observación ó mesmo remata o 11 de maio, as alegacións poderán ser enviadas a esta Federación para que dende aquí se tramiten ou ben envialas directamente ao seguinte e-mail comerpm@mapa.es.
 
Poderase outorgar axuda a paralización temporal da actividade pesqueira, cando a paralización temporal teña lugar entre o 16 de marzo e o 30 de xuño de 2020, como consecuencia do brote relacionado co Covid-19. A duración máxima dos seis meses de axuda estipulada na regulamentación actual non será de aplicación neste suposto.
 
Poderán ser beneficiarios os armadores dos buques de 3ª lista que estean dados de alta no Rexistro Xeral da Flota Pesqueira en ca licencia de pesca en vigor no período de referencia (16/03 a 30/06 de 2020), así coma os tripulantes a bordo dos buques afectados.
 
Poden acceder a esta axudas aquelas embarcacións que nos 2 anos previos a solicitude da axuda teñan levado a cabo unha actividade de a lo menos 120 días e aqueles tripulantes que teñan traballado no mar a lo menos 120 días durante os dous anos anteriores a data da solicitude.
 
Para poder obter a axuda a actividade pesqueira ( dias de actividade) levada a cabo entre o 16 de marzo e o 30 de xuño de 2020 ten que terse reducido respecto a media dos días activos no mesmo período dos anos 2019,2018 e 2017.
 
Para o pago da axuda o importe obtido por ventas durante os días de actividade non poderá superar os costes fixos e variables correspondentes ao período subvencionable.
 
Durante os dias de paralización a inactividade pesqueira debe ser total e o buque debe permanecer en porto.
 
Os tripulantes terán que estar en situación de alta na S.S. e manter a relación laboral coa empresa armadora, así coma poder acreditar un período de cotización a S.S. no réxime especial do mar de alo menos 12 meses ao longo da súa vida laboral
 
As empresas armadoras deben estar o corrente de pago das súas obrigacións fiscais e ca S.S., e non ter sido inhabilitado para poder recibir subvencións.
 
A prestación de axudas, para o período do 16 de marzo a 30 de xuño, para armadores en calidade de tripulantes será incompatible coa prestación extraordinaria por cese de actividade
 
As axudas reguladas neste capitulo son incompatibles con outras axudas concedidas por outras administracións públicas relativas a compensar as perdas durante o período 16 de marzo a 30 de xuño de 2020
 
O importe máximo da axuda calcularase multiplicando o baremo aplicable establecido no anexo III do Real Decreto 1173/2015 (pódese acceder ao mesmo a través deste enlace https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14283) polos GTs do buque, polos días de parada extraordinaria durante o período de referencia, entendéndose como dias de parada extraordinaria, os días de parada durante o período de referencia que excedan a media de días de parada no mesmo período durante os anos 2019-2018-2017.
 
O importe máximo de axudas a tripulantes calcularase multiplicando un máximo de 50 € polo numero de días de parada extraordinarios
 
A presentación de solicitudes debera ser de forma telemática a través do rexistro electrónico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación conforme o modelo e formulario normalizado de solicitude que se acompaña na correspondente convocatoria e que está dispoñible a través da dirección https://sede.mapa.gob.es/
 
As solicitudes deberanse presentar nun prazo máximo de 15 días habiles contados a partir do seguinte á publicación desta convocatoria no BOE.

Leer más →

COVID-19. Orden TMA/374/2020 de documentos de acreditación de desplazamiento de tripulantes de buques por territorio nacional

Les remitimos copia de la Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que podrán acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
 
Permite el derecho a la libre circulación por territorio nacional de tripulantes, y a cruzar fronteras para regresar al lugar de residencia, o embarcar o desembarcar en barco en puerto español o extranjero, facilitando su relevo o repatriación.
 
La documentación que se exige es la tarjeta o certificado profesional, o documento de identidad del marino o libreta marítima, debiendo acompañar un escrito o contrato de trabajo del armador, agencia de contratación y colocación, o del capitán del barco que acredite su designación como tripulante, en el que conste nombre y bandera del barco, puerto en el que se encuentra y fecha estimada de embarque o desembarque. Los marineros tendrán derecho de acceso a alojamientos marítimos.
 
Según su Preámbulo la Comisión Europea ha emitido diferentes Directrices con respecto a la circulación de trabajadores del sector del transporte para prestar un servicio esencial, cuando lo necesiten, incluidos los que participen en el transporte internacional, para permitirles entrar en el territorio del Estado miembro de acogida y acceder sin problemas a su lugar de trabajo si ejercen, en particular, ocupaciones críticas, como son los trabajadores del transporte, incluidos trabajadores del mar y de la navegación interior, y los pescadores.
 
 

Leer más →

Costera del Bonito: Autorizaciones Pesca de túnidos en aguas del Atlántico Norte 36º N.

Se ha recibido un correo electrónico de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, que por su importancia les transcribimos:
 
“Buenos días, se remite un primer envío de autorizaciones a la Costera del Bonito en las tres modalidades de cebo vivo, cebo vivo y currican y sólo currican.
Se continuarán remitiendo listados en los próximos días, todos ellos con fecha de inicio de 4 de mayo y finalización el 31 de diciembre de 2020, salvo cierre anterior de la pesquería.
Las embarcaciones que lo hayan solicitado en fechas anteriores a la de hoy y que no figuren en los listados, pueden ponerse en contacto con esta Unidad a través del correo electrónico en cualquier momento, o del teléfono 91 347 3636, en horario laboral.”
 
Les remitimos los listados de las autorizaciones recibidas.
 
Les destacamos que para cuestiones relacionadas con el listado se pueden poner en contacto en horario laboral con el correo electrónico Bzn-autorizaciones-pesca@mapa.es o el teléfono 91 347 3636 en horario laboral.
 
Les resumimos las condiciones de la licencia:
 
• Las embarcaciones autorizadas a capturar atún rojo llevarán un permiso especial de pesca y cumplirán las Instrucciones específicas
• Todas las embarcaciones llevarán Caja Azul y DEA con independencia de su eslora, y si no, no deben faenar en mareas de más de 24 horas o por fuera del mar territorial.
• Cabe cambio temporal de modalidad a cañas con cebo vivo, para otros túnidos no recogidos en la Orden.
• El cierre definitivo de la pesquería de atún blanco anula esta autorización a todos los efectos, y los cambios temporales de modalidad. Si se reabre hay que solicitar una nueva autorización. Si se quiere seguir pescando “otros túnidos” (listado, ….) hay que solicitar autorización.
• Es obligatorio el desembarque de atún blanco pescado con cañas con cebo vivo en las zonas VIII, IX y X -Artº 15 R. 1380/2013 y R.Delegado 1394/20141 plan de descartes de pelágicos en aguas suroccidentales-.
• Pesca con “cañas con cebo vivo” en aguas continentales portuguesas sólo del 15/9 al 15/12, previa petición a la DGOPA.
• Esta autorización complementa la licencia comunitaria de pesca y deberá llevarse a bordo.
• Este permiso podrá revocarse por incumplimiento o si las condiciones del caladero a juicio de la D.G. de Pesca Sostenible, así lo aconsejan.
• Las normas de Seguridad Marítima y despacho de los buques para su acceso a las zonas de pesca autorizadas, conforme a las características técnicas de los buques Son de obligado cumplimiento.
• Se recuerda la OBLIGATORIEDAD de informar a la DGOPA la FECHA DE RETORNO a la modalidad de origen.
 
Estos listados se aprueban de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 17 de febrero de 19982, por la que se regula la pesca de túnidos en el Océano Atlántico al norte de 36° Norte.

Leer más →