Noticias de la cofradía de Celeiro

Orden ESS/1310/2017 Régimen Especial de la Seguridad Social

Orden ESS/1310/2017 que modifica la Orden de 24 de septiembre de 1970, de normas de aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Leer más →

Guías para la aplicación de la obligación de desembarque para buques españoles en 2018

GUIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE PARA BUQUES ESPAÑOLES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2018 PARA LAS ESPECIES DEMERSALES Y PELÁGICAS DE AGUAS SUROCCIDENTALES Y NOROCCIDENTALES
 
  • GUÍA DESCARTES SWW 
 
  • GUÍA DESCARTES NWW

Leer más →

Corrección errores normativa Puerto Base Embarcaciones. R. D. 1035/2017, de 15 de diciembre

Corrección de errores normativa establecimiento de puerto base para buques pesqueros.

Leer más →

Establecemento e Cambio de Porto Base, e modificación do R.D. 1549/2009

Real Decreto 1035/2017, de 15 de decembro, polo que se regula o establecemento e cambio de porto base dos buques pesqueiros, e polo que e modifica o Real Decreto 1549/2009, de 9 de outubro, sobre ordenación do sector pesqueiro e adaptación ao Fondo Europeo da Pesca, publicado no B.O.E.

·  O obxecto deste R.D. é regular: o establecemento do porto base; os cambios de porto base, os cales deberán fundamentarse en razóns de oportunidades de pesca ou socioeconómicas adecuadamente motivadas; e as autorizacións de utilización temporal dun porto distinto ao porto base

·  Destácase ademais,  entre outros: os requisitos nas condicións das autorizacións de utilización temporal dun porto distinto ao de base durante períodos superiores a tres meses por razóns de actividade pesqueira

Leer más →

Normativa cambio puerto base : R.D. 1035/2017 y modificación R.D. 1549/2009

R.D. 1035/2017, establecimiento y cambio de puerto base y modificación del R.D. 1549/2009, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca (UE)

Leer más →

Recuperación e posta en valor dos fondos históricos da Confraría de Pescadores de Celeiro

A Consellería do Mar concedeu unha axuda ao abeiro das estratéxias de desenvolvemento local participativo ao proxecto "Recuperación e posta en valor dos fondos documentais históricos da Confraría de Pescadores Santiago Apóstolo de Celeiro", con código GALP1-053, presentado pola Confraría de Pescadores de Celeiro perante o Grupo de Acción Local A Mariña Ortegal (GALP1), no marco do Programa Opereativo do FEMP.

Leer más →