Noticias de la cofradía de Celeiro

Obligación de desembarque en aguas suroccidentales.- Reglamento Delegado 2019/2237

Les remitimos copia del Reglamento delegado 2019/2237 de la Comisión de 1 de octubre de 2019 por el que se
especifican los detalles de la obligación de desembarque en relación con determinadas pesquerías demersales
en aguas suroccidentales para el período 2020 - 2021 .
 
Exenciones al desembarque. Se fijan para las siguientes especies:
 
1. Relativa a la capacidad de supervivencia
 
- cigala capturada con arrastre de fondo en las subzonas 8 y 9
- rayas capturadas con todos los artes en las subzonas 8 y 9
- raya santiaguesa capturada con trasmallos en las subzonas 8 y 9 hasta el 31 .12.2021
- raya santiaguesa capturada con arrastre en la subzona 8 hasta el 31.12.2020 .
- besugo capturado con voraceras en la división 9a
- besugo capturado con anzuelos y Iíneas en las subzonas 8 y 10, y división 9a
 
2. De minimis:
 
- merluza (5%) capturada con arrastre y jabegas en las subzonas 8 y 9
- lenguado (5%) capturado con arrastre de vara y arrastre de fonda en las divisiones 8a y 8b.
- lenguado (3%) capturado con trasmallos y redes de enmalle en las divisiones 8a y 8b
- alfonsinos (5%) capturados con anzuelos y lineas en la subzona 10
- jurel (7%) capturado con redes de arrastre y jabegas en las subzonas 8 y 9.
- jurel (3%) capturado con redes de enmalle en las subzonas 8 y 9 y en las zonas 34.1.1, 34.1.2 y 34.2 .0 del CPACO
- caballa (7%) capturada con redes de arrastre y jabegas en las subzonas 8 y 9
- caballa (3%) capturada con redes de enmalle en las subzonas 8 y 9 y en las zonas 34.1.1, 34.1.2 y 34.2.0 del CPACO
- gallo (5%) capturado con redes de arrastre y jabegas en las subzonas 8 y 9
- gallo (4%) capturado con redes de enmalle en las subzonas 8 y 9
- solla (5%) capturada con redes de arrastre y jabegas en las subzonas 8 y 9
- solla (3%) capturada con redes de enmalle en las subzonas 8 y 9
- rape (5%) capturado con redes de arrastre y jabegas en las subzonas 8 y 9
- rape (4%) capturado con redes de enmalle en las subzonas 8 y 9
- merlan (5%) capturado con redes de arrastre y jabegas en la subzona 8
- merlan (4%) capturado con redes de enmalle en las subzonas 8 y 9
- abadejo (5%) capturado con redes de arrastre y jabegas en las subzonas 8 y 9
- abadejo (2%) capturado con redes de enmalle en las subzonas 8 y 9.
 
Para todas las especies, a excepción de la cigala. el Estado presentara a mas tardar el 1 de mayo información cientifica
adicional en apoyo de las exenciones, y el Comite Cientifico, Tecnico y Económico de la Pesca la evaluara a mas tardar
el 31 de julio.
 
Estara en vigor hasta el 31.12.2021. Se deroga expresamente el Reglamento 2018/2033 , anterior plan de descartes en
aguas suroccidentales.
 
Les recordamos que ya les remitimos, hace unos días, la guia informativa sobre la obligación de desembarque en aguas
suroccidentales, el triptico de exenciones por especie y arte, el Reglamento delegado 1394/2014 consolidado, con el que
la Comisión regula la exención de minimis para determinados pelagicos, y el proyecto de Reglamento de exención de
minimis de demersales que ahora les comunicamos.

Leer más →

Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros.

Comunicamos a publicación no DOGA núm. 245 , do xoves 26 de decembro de 2019, da ORDE do 5 de decembro de 2019 pola
que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para
investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo
e da Pesca (FEMP) e se convoca para o ano 2020 o devandito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto.
 
As axudas terán como finalidade realizar investimentos que:
 
• Limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación da pesca á protección das especies.
• Melloren a hixiene, a saúde, a seguranza e condicións de traballo en buques pesqueiros.
• En eficiencia enerxética e mitigación do cambio climático
• Aumente o valor engadido, a calidade dos produtos e a utilización de capturas non desexadas.
• En servizos de asesoramento para fomentar a pesca sustentable
 
A Orde pode consultarse no seguinte enlace
 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191226/AnuncioG0427-121219-0002_gl.html
 
O prazo para presentar as solicitudes será de un mes a contar dende o día seguinte ao da publicación destas axudas.
 
 

Leer más →

Axudas para investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros.

Comunicamos a publicación no DOGA núm. 245 do xoves, 26 de decembro de 2019 da  ORDE do 9 de decembro de 2019 pola

que se establecen as bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para

investimentos que fomenten a pesca sustentable para tripulantes de buques pesqueiros, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo

Leer más →

COTIZACIÓN - Real Decreto Ley 18/2019

Les remitimos copia del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas
en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
 
En materia de cotizaciones les destacamos que se mantiene la aplicación de la Orden TMS/83/2019

Leer más →

Obligación de desembarque en aguas suroccidentales a partir del 01-01-2020

Se ha recibido un correo electrónico de la Subdirección General de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias, que por su importancia
les transcribimos:
 
"Remitimos guia informativa actualizada para la aplicación de la obligación de desembarque a partir del 1 de enero de 2020 en el caso
de Aguas Suroccidentales.
 
Las guías y tripticos son de caracter informativo y carecen de valor legal y pueden estar sujetos a correcciones o modificaciones.
Los mismos, se elaboran para facilitar la comprensión de los texlos legislativos y servir de aclaración para los operadores que tienen
que aplicar esta normativa.
 
Guia Informativa. Les acompañamos copia de la guia informativa actualizada a 27.12.2019, para la aplicación de la obligación de
desembarque a partir del 1 de enero de 2020 para buques españoles que faenen en las aguas suroccidentales.
 
Triptico. Se adjunta el triptico que resume las especies y artes afectados por zona, el tipo de exención que se aplica (de minimis,
de alta supervivencia, dañadas por depredadores), y las flexibilidades (interespecies, interanual) de que se dispone, asi como las
reglas para su aplicación.
 
Reglamento de exención de minimis de pelagicos: Les adjuntamos copia del Reglamento delegado 1394/2014 consolidado, con
el que la Comisión regula la exención de minimis para determinados pelagicos.
 
Proyecto de Reglamento de exención de minimis de demersales. Les adjuntamos copia del proyecto de Reglamento delegado
con el que la Comisión establecera la exención de minimis para especies demersales.

Leer más →

Convocatoria de exámenes libres para o ano 2020 de: mariñeiro, patrón local e patrón costeiro polivalente

Achegamos a Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se convocan exames ordinarios de carácter libre para as titulacións de mariñeiro pescador, patrón local de pesca e patrón costeiro polivalente na Comunidade Autonoma de Galicia para o ano 2020.

No Anexo I figura a Convocatoria dos exames ordinarios de carácter libre. 

Leer más →