Noticias de la cofradía de Celeiro

PROXECTO COLECTIVO “MELLORAS DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, CELEIRO 2021 ”

                              

 

Leer más →

PROXECTO COLECTIVO “LIMPEZA PEIRAO SUR ”

XUNTAMOS A RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “LIMPEZA PEIRAO SUR” PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO (NIF G27008820) PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP) E TRAMITADA COMO EXPEDIENTE ANTICIPADO DE GASTO

 

Leer más →

Consulta sobre geolocalización de barcos menores de 9/12 metros.

Les remitimos copia de la pregunta presentada en el Parlamento Europeo a la Comisión sobre el límite de eslora para la exención propuesta de geolocalización de embarcaciones de menos de 9 metros en el proyecto de Reglamento de modificación del Reglamento 1224/2009 de control del cumplimiento de las normas de la PPC.
Está publicada en:
 
 
 

Leer más →

Proyecto INTEMARES

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar y contando con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, ponen en marcha el proyecto INTEMARES-Caladeros Limpios.  En el desarrollo de este proyecto tiene por objeto elaborar un Documento de Criterios Generales para la Pesca de Basura, la creación y mantenimiento de una base de datos nacional sobre objetos recogidos en dichas actividades, y una acción demostrativa que permitirá ensayar y validar las directrices de este documento y su efectividad en los espacios marinos de la Red Natura 2000.

Desde la oficina técnica de INTEMARES-Caladeros Limpios deseamos conocer la opinión del sector al respecto del primer borrador del Documento de Criterios Generales para la Pesca de Basura. Por ello, a fin de promover una amplia participación en este proyecto, os invitamos a participar de forma proactiva en la reunión sectorial del sector pesquero, que tendrá lugar el próximo lunes día 12 entre las 17 y las 18:30. Para participar en esta reunión debéis proceder a registraros en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1ymssul4pPm3yFvqHb8iKmgDxu4fdkC9awY4NhoX4J7k/edit?usp=sharing una vez finalizado el registro os llegará confirmación de vuestra inscripción junto con el borrador de Criterios Generales para la Pesca de Basura

Adjunto a este correo podéis encontrar más información del proyecto INTEMARES-Caladeros Limpios 

Leer más →

Simulador JUBIMAR

Se ha recibido un correo electrónico del Jefe de Servicio de Participación en la Gestión e Información del ISM que por su importancia les transcribimos:
 
“Se informa que en la sede electrónica de la Seguridad Social, en la ruta Inicio > Ciudadanos > Régimen Especial del Mar se ha incorporado un nuevo servicio denominado Simulador JUBIMAR, el cual permite simular la futura pensión de jubilación de las personas trabajadores del Régimen Especial del Mar. Se puede acceder a dicho servicio empleando Cl@ve Permanente, Certificado electrónico o vía SMS, significándose que, tal y como se informa en la citada sede electrónica, la simulación tiene carácter informativo por lo que no genera derechos ni expectativas de derechos en favor del ciudadano"
 
 

Leer más →

Proxectos Colectivos 2021-2023

Informamos da publicación no D.O.G núm. 121, do luns 28 de xuño de 2021, do extracto e da ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C).
 
O importe máximo das subvencións que se concedan no 2021 será de 8.162.014 euros e distribuiranse nas seguintes anualidades:
 
Aplicación orzamentaria       Código proxecto          Anualidade-2021          Anualidade-2022          Anualidade-2023
15.03.723A.770.1                      201600293                   2.249.999,00 €              3.906.290,00 €              1.953.145,00 €
15.03.723A.780.1                      201600293                        17.000,00 €                   25.680,00 €                  12.900,00 €
 
Poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores, aso organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que desenvolvan a súa actividade profesional no sector pesqueiro e teñan a sede social en Galicia.
 
Consideraranse subvencionables os gastos realizados e pagados entre o 1 de xullo de 2016 e o 31 de decembro de 2023. A data límite enténdese en todos os casos sen prexuízo do número de anualidades que se estableza en cada resolución de concesión de axuda. Non obstante, as operacións non se seleccionarán para recibir axuda do FEMP se concluíron materialmente ou se executaron integramente antes de que a persoa beneficiaria presente a solicitude de axuda.
 
Na presente convocatoria consideraranse subvencionables só aqueles gastos efectivamente pagados dentro do período de execución da orde de convocatoria, que será do 1 de xullo de 2021 ao 30 de xuño de 2023. Quedan exceptuados deste prazo límite os gastos correspondentes con gastos de persoal, obrigas tributarias ca Seguridade Social, correspondentes aos meses en que non se poidan facer efectivos na data límite de execución, e que se considerarán subvencionables de ser efectivamente pagados dentro do seguinte trimestre ao de finalización do prazo de execución das axudas e non máis alo do 30 de setembro de 2023.

Leer más →