Noticias de la cofradía de Celeiro

Resolución pola que se convocan exames de carácter libre para as titulacións de mariñeiro, patrón local e patrón costeiro polivalente para o ano 2020

De conformidade co establecido no apartado 4, do artigo 17 da Orde do 31 de xullo de 2014, pola que se establecen as bases
e se regula o procedemento para obtención das titulacións de mariñeiro/a pescador/a patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa
costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 156, do 19/08/2014), a dirección xeral con competencias
en materia de ensino náutico e marítimo-pesqueiro poderá convocar anualmente, nos seus centros de ensino, un exame ordinario
de carácter libre para as titulacións recollidas nesta orde.
 
Esta dirección xeral no uso das facultades que lle confire o Decreto 39/2018, do 5 de abril polo que se modifica o Decreto 168/2015,
do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura orgánica da Consellería do Mar (DOG núm. 78, do 23/04/2018) e a disposición
derradeira primeira da antedita Orde de 31 de xullo de 2014, resolve convocar os exames ordinarios de carácter libre para as
titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma
de Galicia.
 
Primeiro.- Obxecto.
 
O obxecto desta resolución é convocar e fixar as datas e os lugares de realización dos exames ordinarios de carácter libre para
obter as titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2020.
 
Segundo.- Normais xerais.
 
Os exames teóricos e prácticos, os contidos formativos, as condicións de acceso e a documentación necesaria para a matrícula
será a establecida pola Orde de 31 de xullo de 2014 e a súa corrección de erros (DOG núm. 156, do 19/08/2014 e DOG núm. 161,
do 26/08/2014).
 
Os exames teórico-prácticos realizaranos os tribunais que se constitúan de conformidade co establecido no artigo 18 da citada
orde.
 
Terceiro.- Solicitude, documentación e procedemento de matrícula para presentarse aos exames teórico-prácticos.
 
As persoas candidatas solicitarán a correspondente matrícula segundo o indicado no artigo 7 da Orde do 31 de xullo de 2014.
Teránque cumprimentar a solicitude que figura como anexo II da citada orde (procedemento PE607C). O modelo de solicitude
estará taméndispoñible na Guía de Procedementos e Servizos no seguinte enderezo https://sede.xunta.gal/guia-deprocedementos
-e-servizos. Ademais terán que cumprir as condicións de acceso establecidas no artigo 4 da citada orde para as distintas titulacións.
 
As persoas interesadas deben achegar a seguinte documentación para poder presentarse aos exames teórico e prácticos:
 
? Solicitude (procedemento PE607C)
 
? Certificado de formación mínima de estudos ou, de ser o caso, declaración responsable de ter coñecementos básicos de lecto-
escritura segundo o cadro que figura no propio anexo (para mariñeiro/a pescador/a).
 
? Declaración responsable de posuír aptitude física para realizar unha proba de natación previa á realización do exame de
coñecementos teórico-prácticos de mariñeiro/a pescador/a (para mariñeiro/a pescador/a).
 
? Copia do título profesional ou, de ser o caso, copia da folla do caderno marítimo onde se acredite estar en posesión do dito título
(soamente para patrón/a local de pesca e patrón/a costeiro/a polivalente).
 
? Xustificante do aboamento da taxa que outorga o dereito ao exame que estea vixente no momento de presentala, segundo o
establecido na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia
(BOE núm. 12, do 14/01/2004) e na Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2019 (DOG núm. 247, do 28/12/2018). O pagamento poderase facer presencial ou electronicamente e deberá
realizarse  dentrodo prazo establecido para a matrícula.
 
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica
da Xunta de Galicia, (https:sede.xunta.gal). Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera
dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 
Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede
electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https:sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).
 
Así mesmo, as solicitudes poderán presentarse directamente nos centros oficiais de ensino pesqueiro dependentes da dirección
xeral con competencias en materia de ensino náutico e marítimo-pesqueiro onde se examinen os/as aspirantes, e poderán informarse
nas súas secretarías.
 
Non será necesario achegar os documentos que xa foron presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada
deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta
é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.
 
Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa interesada a súa
presentación, ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á
formulación da proposta de resolución.
 
Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable
do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del.
 
A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro poderá esixir as persoas solicitantes a presentación dos orixinais ou copia
compulsada dos méritos alegados, que se deberán presentar nun prazo máximo de tres días, contado a partir do momento do seu
requirimento.
 
Serán causas de exclusión a demostración da falsidade documental, a non correspondencia cos orixinais e a incorrección na
documentación presentada.
 
Unha vez finalizado o prazo de matrícula para presentarse ós exames ordinarios de carácter libre para as titulacións obxecto
desta  resolución e que aparece indicado no anexo I, farase pública a listaxe provisional das persoas admitidas e excluídas no
portal web de  formación da Consellería do Mar http://mar.xunta.gal/gl/o-mar/investigacion-e-formacion/formacion/informacion-do
-alumnado e nos taboleiros de anuncios de cada centro oficial de ensino pesqueiro, dando un prazo de 10 días hábiles para que
as persoas excluídas  poidan emendar as deficiencias, de acordo co disposto no artigo 68.1 da Lei 39/2015 do procedemento
administrativo común e das administracións públicas.
 
Os/as aspirantes que non procedan a realizar as emendas no prazo indicado no apartado anterior implicará a perda da taxa e o
dereito a realizar o exame. O feito de figurar na relación da listaxe provisional non prexulga que se lle recoñeza á persoa interesada
a posesión dos requisitos esixidos neste procedemento.
 
As listaxes definitivas das persoas admitidas e excluídas se publicarán no portal web de formación da Consellería do Mar e nos
taboleiros de anuncios de cada centro oficial de ensino pesqueiro
 
Cuarto.- Comprobación de datos
 
Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados
polas Administracións Públicas:
 
- DNI ou NIE da persoa solicitante
- DNI ou NIE da persoa representante
- Título profesional de mariñeiro/a pescador cando sexa expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia.
- Título profesional de patrón/patroa local de pesca cando sexa expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia.
 
No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta dos datos ou documentos elaborados polas Administracións públicas
deberánfacer constar a súa oposición expresa no cadro habilitado ao efecto no formulario e achegar os documentos correspondentes.
 
No caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos a Administración actuante poderá solicitar ás
persoas interesadas a súa presentación. Esta imposibilidade deberá quedar acreditada no expediente administrativo correspondente,
dado o  carácter excepcional da medida.
 
Quinto.- Datas e lugares de exame.
 
As datas dos exames teóricos e prácticos, así como os lugares onde se realizarán aparecen indicados no anexo I desta resolución.
 
Non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso
das persoas aspirantes admitidas provisional ou definitivamente.
 
Se precisa un mínimo de 15 persoas matriculadas para realizar os exames de mariñeiro/a pescador/a e as seccións de máquinas e
ponte e común de patrón/a local de pesca e 10 persoas para os exames das seccións de máquinas e ponte de patrón/a costeiro
polivalente nun centro de ensino. No caso de non acadarse este mínimo requirido non se poderá facer o exame en dito centro. Neste
caso, as persoas matriculadas deberán realizar o exame no lugar indicado pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.
 
A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro tamén poderá modificar os lugares de realización dos exames, por causas
motivadamente xustificadas.
 
As horas dos exames, así como os criterios de organización e avaliación destes, serán anunciados no portal web de formación da
Consellería do Mar e no taboleiro de anuncios de cada centro de ensino.
 
Sexto.- Desenvolvemento das probas.
 
Rematados os exames, o/a secretario/a do tribunal publicará no portal web de formación da Consellería do Mar e nos taboleiros de
anunciosdos centros correspondentes unha copia do exame e a folla coas respostas correctas, cando sexan tipo test, co fin de que
as persoas interesadas poidan comprobar o resultado do seu exercicio.
 
Unha vez corrixidos os exames teóricos e prácticos, o tribunal fará públicas no taboleiro de anuncios do centro de ensino as listas
provisionais das cualificacións, así como no portal web de formación da Consellería do Mar.
 
Os/as interesados/as disporán dun prazo de 10 días hábiles dende a publicación no portal web de formación da Consellería do Mar
para  formular reclamacións ante o tribunal sobre as cualificacións provisionais.
 
Unha vez resoltas as reclamacións presentadas, o/a presidente/a do tribunal ditará unha resolución coa lista das persoas que superaron
as probas. Estas resolucións serán publicadas no taboleiro de anuncios do centro e no portal web de formación da Consellería do Mar.
Non obstante, para os actos de trámite individualizados que poidan xurdir no procedemento, estarase ao disposto no punto seguinte.
 
Sétimo.- Notificacións.
 
As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso,
cando as persoas interesadas resulten obrigadas a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir
notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas se practiquen ou deixen de
practicar por medios electrónicos.
 
As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de Notificación Electrónica de Galicia – Notifica.gal dispoñible a través
da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta a
disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude.
 
Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa
considerada plenamente válida.
 
A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade elexida para a notificación (electrónica ou en papel). No caso
de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos deberán optar en todo caso pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha opción diferente.
 
As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido. Cando
a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase
rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.
 
Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico
practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 
Oitavo.- Requisitos para obtención do título.
 
Unha vez superadas as probas para obter o título de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro
polivalente, deberán reunir os requisitos establecidos no Real Decreto 36/2014, do 24 de xaneiro polo que se regulan os títulos
profesionais de sector pesqueiro (BOE núm. 41, do 17/02/2014).
 
Noveno.- Temarios dos exames e criterios de corrección.
 
Os temarios oficiais de exame son os recollidos na Orde do 31 de xullo de 2014, pola que se establecen as bases e se regula o
procedemento para obtención das titulacións de mariñeiro/a pescador/a patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a
polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia e na súa corrección de erros (DOG núm. 156, do 19/08/2014 e DOG núm. 161,
do 26/08/2014).
 
Os criterios de corrección dos exames de cada titulación están establecidos nos anexos III, IV e V da Orde do 31 de xullo de 2014
e na súa corrección de erros.
 
Décimo.- Recursos.
 
Contra as resolucións do/a presidente/a do tribunal os/as interesados/as poderán interpor recurso de alzada perante a conselleira do
Mar, no prazo dun mes, a contar dende o día seguinte ao da publicación da listaxe das notas definitivas no portal web de formación da
Consellería do Mar de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións  públicas (BOE núm. 236, do 02/10/2015).
 
Contra a resolución desta convocatoria poderán os/as interesados/as interpor recurso de alzada perante a conselleira do Mar, no prazo
dun mes, a contar dende o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia de conformidade co disposto nos artigos 121
e 122 da Lei 39/2015,  do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 
Disposición adicional. Información básica sobre protección de datos persoais
 
Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia - Consellería
do Mar, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste procedemento e a actualización da
información e contidos daCarpeta cidadá.
 
O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme á
normativa recollida na ficha do procedemento incluída na Guía de Procedementos e Servizos, no propio formulario anexo e nas referencias
recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse no
consentimento das  persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia no devandito formulario.
 
Os datos serán comunicados ás Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación
e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
 
A fin de darlle a publicidade esixida ao procedemento, os datos identificativos das persoas interesadas serán publicados conforme ao
descrito na presente norma reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón a Xunta de Galicia
como Diarios Oficiais,  páxinas web ou taboleiros de anuncios.
 
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu
consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento  administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos-persoais.
 

Leer más →

Resolución de Ordenación da Xarda para a flota de outras artes distintas de arrastre e cerco.

Xuntamos a Resolución do 20 de xaneiro de 2020 , da Secretaría Xeral de Pesca, pola que se establecen disposicións de ordenación da pesqueira da xarda (Scomber scombrus) das zonas VIIIc e IXa para os buques da flota de “outras artes distintas ó arrastre e cerco” do caladoiro Cantábrico Noroeste.
 
- Establecese o inicio da pesqueira para a campaña 2020 a partir das 00:00 horas do día 1 de xaneiro, unicamente para as capturas accesorias.
 
- As capturas computarán contra a cota anual provincial.
 
- Todos os barcos censados en outras artes distintas ao arrastre e cerco terán acceso a pesqueira.
 
- A pesqueira dirixida permanecerá prohibida mentres non se acade un acordo para xestión das cotas. O seu inicio e as condicións para o seu desenrolo serán determinadas por cada provincia, mediante resolución da Secretaría Xeral de Pesca.
 
- A captura de mais de un 20 % de xarda en calquera marea considerarase coma pesca dirixida.

Leer más →

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL D.E.A.-

Desde la actualización del pasado 12 de diciembre, se han detectado gran cantidad de mensajes de captura rechazados. La razón es que la información geográfica de la captura que se recibe en el centro de comunicaciones del DEA, zona FAO y/o rectángulo estadístico y/o zona de esfuerzo y/o GSA, no es una información geográfica válida para las coordenadas introducidas por el patrón, o bien porque los campos correspondientes a esa información geográfica vienen vacíos.

 

Para evitar este problema, es necesario que todos los buques que utilicen DEA tengan también instalados los prerrequisitos, tal y como se explica en el manual que adjuntamos (pág. 4). En caso de tenerlos correctamente instalados, al introducir el patrón las coordenadas, los campos de la información geográfica se rellenan de forma automática: la zona FAO, el rectángulo estadístico (en capturas en la zona 27-atlántico nororiental), la zona de esfuerzo (en capturas en la zona 27-atlántico nororiental) y la GSA (en capturas en el Mediterráneo). En caso de que NO se cumplimenten de forma automática esos campos, deberán instalarse dichos prerrequisitos pinchando en el enlace que aparece en la página 4 del manual que adjuntamos.

Leer más →

Recomendaciones de consumo de pescado por presencia de mercurio.

Adjuntamos presentación emitida por el Area de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social advirtiendo de la presencia de mercurio en el consumo de pescado.

 

Leer más →

El Proyecto “The Blue Robot Project” comienza su andadura (Europa Azul)

 

Adjuntamos enlace a la revista Europa Azul donde la Cofradía de Pescadores de Celeiro se adhiere, como socio, al proyectdo "The Blue Robot Project" que se desarrollará mayoritariamente durante este año 2020.

http://europa-azul.es/fedepesca-biodiversidad-marina/

Leer más →

El Proyecto “The Blue Robot Project” comienza su andadura

EL PROYECTO “THE BLUE ROBOT PROJECT. CADENA PESQUERA RESPONSABLE” COMIENZA SU ANDADURA

FEDEPESCA pone en marcha el Proyecto “The Blue Robot Project” que se desarrollará mayoritariamente durante 2020. Este Proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica a través del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). La Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro participará en el mismo como socio.

Este Proyecto tratará de sensibilizar a diferentes públicos sobre la protección y recuperación de la biodiversidad marina, la Red Natura 2000, la conservación de los recursos biológicos o la limitación del impacto de la pesca en medio marino y su adaptación a la protección de especies, entre otros temas, a través de estrategias innovadoras, en este caso, empleando un robot que interactuará con el usuario.

Ante una sociedad cada vez más preocupada por la sostenibilidad, FEDEPESCA pone en marcha este tipo de proyectos tratando de hacer llegar a los ciudadanos información veraz de forma amena y comprensible.

Leer más →

Copyright © Cofradía de pescadores de Celeiro 2017

Desarrollado por IAFIDI informática