Noticias de la cofradía de Celeiro

Borrador ordenación da sardiña 2021

Xuntamos o Borrador da RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral de Pesca. Pola que se establecen disposicións de ordenación da pesqueira da sardiña ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en augas ibéricas da zona CIEM VIIIc e IXa.
 
• Establecese a apertura da pesqueira de sardiña as 0:00 horas do día 3 de maio.
 
• Establecese o final pesqueira a partir das 0:00 do 1 de novembro.
 
• Para a campaña 2021 limítanse as capturas totais para a flota española 7.193.000 quilos.
 
• As cantidades entre as flotas distribúese da seguinte maneira
  - Xeito 184.860 quilos.
  - Cerco, racú e piobardeira CNW 4.204.883 quilos
 
• Para a flota de cerco, racú e piobardeira censada no CNW establécense os seguintes topes de captura
  - Do 3 de maio ao 31 de maio 1.000 quilos buque/día.
  - A partir do 1 de xuño 1.500 quilos buque/día
 
• Continuarase co programa de observadores científicos a bordo.
 
Poderanse enviar alegacións o citado borrador ata o 26 de abril as 14:00 horas.

Leer más →

Transferencias temporales de cuotas de caballa: De arrastre/cerco a artes menores

Se ha recibido una interpretación de la Secretaría General de Pesca sobre el asunto, que por su importancia les transcribimos.

“Ante las ultimas noticias recibidas sobre la posibilidad de que una embarcación de artes menores pueda recibir transferencias temporales de cuota de CABALLA por parte de embarcaciones de arrastre o cerco, se ha procedido a realizar la CONSULTA A LA SECRETARÍA GENERAL DE PESCA. En su respuesta, la Secretaría General de Pesca, a través de las Subdirección General de Caladero Nacional y Aguas de la Unión Europea nos confirma que:

Sí es posible realizar transmisiones temporales de posibilidades de pesca entre buques que tienen distribuidas posibilidades de pesca de un mismo stock (incluido entre buques de diferente modalidad de pesca de estos caladeros, previo informe, preceptivo y no vinculante, de la comunidad autónoma del puerto base del buque como establece el artículo 28 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo), desde la entrada en vigor de la orden APA/315/2020, de 1 de abril.

Leer más →

Mobilidade de terminais TICPESC “MOVTIC”

Presentación.

A aplicación MOVTIC é unha ferramenta de acceso á administración electrónica que a Consellería do Mar pon ao servizo do sector pesqueiro e dos cultivos mariños. Empregando esta aplicación pódese xestionar:

  • Documento de alternancia de artes: para declarar a arte despachada polo buque para o exercicio da actividade pesqueira.
  • Declaración de zona de traballo para titulares de permisos de marisqueo a pe con embarcación auxiliar: para declarar a zona de traballo na que vai traballar o titular.
  • Documento de movemento de mexilla procedente de bancos naturais: para xestionar a actividade de recolección de mexilla e a súa inmersión na batea.

Para quén?

Leer más →

Resolución Topes de capturas de raias nas zonas VIII e IX

Xuntamos a Resolución do 9 de abril de 2021 da Secretaría Xeral de Pesca, pola que se establecen disposicións de ordenación da pesqueira das raias (SRX-89C) das zonas VIII e IX

A cota definitiva para España do STOCK SRX 89C é de 1.442,56 toneladas, tras deducir unha reserva do 2 % que queda sen asignar

Destacamos os seguintes topes por flota e períodos:

Leer más →

COVID-19. Medidas en el ámbito laboral.

Se ha recibido un correo electrónico del ISM informando que se han publicado en el BOE de 13.4.2021, las siguientes disposiciones:

- Ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. Les destacamos lo siguiente:

ERTES de los arts. 22 y 23 RDL 8/2020.

Leer más →

Programa operativo FEMPA (período 2021-2027) .- Resumen del proyecto.

Con respecto al programa operativo FEMPA, les destacamos algunas de las previsiones relacionadas especialmente con el sector extractivo:

COFRADÍAS DE PESCADORES

1.1.2.3-. Se fomentará que las Cofradías de Pescadores sean reconocidas como OPs, incluyendo en sus actuaciones los planes de producción y comercialización -3.6.2-

Leer más →