Noticias de la cofradía de Celeiro

Examenes Libres para Mariñeiro, Patrón Local e Patrón Costeiro Polivalente-2019

De conformidade co establecido no apartado 4, do artigo 17 da Orde do 31 de xullo de 2014, pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para obtención das titulacións de
mariñeiro/a pescador/a patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 156 do 19/08/2014), a dirección xeral con competencias en materia de ensino náutico e marítimo-pesqueiro poderá convocar anualmente, nos seus centros de ensino, un exame ordinario de carácter libre para as titulacións recollidas nesta orde.
 
Esta dirección xeral no uso das facultades que lle confire o Decreto 39/2018, do 5 de abril polo que se modifica o Decreto 168/2015, do 13 de novembro, polo que se aproba a estrutura
orgánica da Consellería do Mar (DOG núm. 78 do 23/04/2018) e a disposición derradeira primeira da antedita Orde de 31 de xullo de 2014, resolve convocar os exames ordinarios de carácter libre para as titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
Primeiro.- Obxecto.
O obxecto desta resolución é convocar e fixar as datas e os lugares de realización dos exames ordinarios de carácter libre para obter as titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa
local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.
 
Segundo.- Normais xerais.
Os exames teóricos e prácticos, os contidos formativos, as condicións de acceso e a documentación necesaria para a matrícula será a establecida pola Orde de 31 de xullo de 2014 e a súa corrección de erros (DOG núm. 161 do 26/08/2017). Os exames teórico-prácticos realizaranos os tribunais que se constitúan de conformidade co establecido no artigo 18 da citada orde.
 
Terceiro.- Solicitude, documentación e procedemento de matrícula para presentarse aos exames teórico-prácticos.
As persoas candidatas solicitarán a correspondente matrícula segundo o indicado no artigo 7 da Orde do 31 de xullo de 2014. Terán que cumprimentar a solicitude que figura como anexo II da citada orde (procedemento PE607C). O modelo de solicitude estará tamén dispoñible na Guía de Procedementos e Servizos no seguinte enderezo https://sede.xunta.gal/guia-deprocedementos- e-servizos.
 
Ademais terán que cumprir as condicións de acceso establecidas no artigo 4 da citada Orde para as distintas titulacións.
 
As persoas interesadas deben achegar a seguinte documentación para poder presentarse aos exames teórico e prácticos:
 
a) Solicitude (procedemento PE607C)
 
b) Certificado de formación mínima de estudos ou, de ser o caso, declaración responsable de ter coñecementos básicos de lecto-escritura segundo o cadro que figura no propio anexo (para mariñeiro/a pescador/a).
 
c) Declaración responsable de posuír aptitude física para realizar unha proba de natación previa á realización do exame de coñecementos teórico-prácticos de mariñeiro/a pescador/a (para mariñeiro/a pescador/a).
 
d) Copia do título profesional ou, de ser o caso, copia da folla do caderno marítimo onde se acredite estar en posesión do dito título (soamente para patrón/a local de pesca e patrón/a costeiro/a polivalente).
 
e) Xustificante do aboamento das taxas que outorgan o dereito ao exame segundo o establecido na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia (BOE núm. 12, do 14/01/2004) e na Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016 (DOG núm. 249, do 31/12/2015). O pago poderase facer por vía telemática ou presencial e deberá realizarse dentro dos prazos establecidos para a matrícula.
 
As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, (https:sede.xunta.gal). Opcionalmente,
tamén se poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 
Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https:sede.xunta.gal/chave365).
 
Así mesmo, as solicitudes poderán presentarse directamente nos centros oficiais de ensino pesqueiro dependentes da dirección xeral con competencias en materia de ensino náutico e
marítimo-pesqueiro onde se examinen os/as aspirantes, e poderán informarse nas súas secretarías.
 
Non será necesario achegar os documentos que xa foron presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano
administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.
 
Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá  requirirlle á persoa interesada a súa presentación, ou, no seu defecto, a acreditación por
outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.
 
Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada
da solicitude e o número de expediente se se dispón del.
 
A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro poderá esixir as persoas solicitantes a presentación dos orixinais ou copia compulsada dos méritos alegados, que se deberán
presentar nun prazo máximo de tres días, contado a partir do momento do seu requirimento.
 
Serán causas de exclusión a demostración da falsidade documental, a non correspondencia cos orixinais e a incorrección na documentación presentada.
 
Unha vez finalizado o prazo de matrícula para presentarse ós exames ordinarios de carácter libre para as titulacións obxecto desta resolución e que aparece indicado no anexo I, farase
pública a listaxe provisional das persoas admitidas e excluídas no portal web de formación da Consellería do Mar http://mar.xunta.gal/gl/o-mar/investigacion-e-formacion/formacion/informacion-
do-alumnado e nos taboleiros de anuncios de cada centro oficial de ensino pesqueiro, dando un prazo de 10 días hábiles para que as persoas excluídas poidan emendar as deficiencias,
de acordo co disposto no artigo 68.1 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común e das administracións públicas.
 
Os/as aspirantes que non procedan a realizar as emendas no prazo indicado no apartado anterior implicará a perda da taxa e o dereito a realizar o exame. O feito de figurar na
relación da listaxe provisional non prexulga que se lle recoñeza á persoa interesada a posesión dos requisitos esixidos neste procedemento.
 
As listaxes definitivas das persoas admitidas e excluídas se publicarán no portal web de formación da Consellería do Mar e nos taboleiros de anuncios de cada centro oficial de ensino pesqueiro
 
Cuarto.- Comprobación de datos
Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas Administracións Públicas:
 
- Consulta do DNI ou NIE do/da solicitante
- Consulta do DNI ou NIE do/da representante.
- Copia do título profesional de mariñeiro/a pescador
- Copia do título profesional de patrón/patroa local de pesca
- Copia do título profesional de patrón/patroa costeiro polivalente
 
No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos.
 
Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.
 
Quinto.- Protección de datos.
Os datos persoais recadados neste procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia - Consellería do Mar - coas finalidades de levar a cabo a tramitación
administrativa que se derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da carpeta cidadá.
 
O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme á normativa recollida na ficha do procedemento incluída
na Guía de Procedementos e Servizos, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados
tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia no devandito formulario.
 
Os datos serán comunicados ás Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os
cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia. As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar
outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común, segundo se explicita na información adicional recollida en https:// www. xunta.gal/proteccion-datos-persoais.
 
Sexto.- Datas e lugares de exame.
As datas dos exames teóricos e prácticos, así como os lugares onde se realizarán aparecen indicados no anexo I desta resolución.
 
No caso de non presentarse ao exame non dará lugar ao cambio ou a devolución da taxa de matrícula.
 
Se precisa un mínimo de 15 persoas matriculadas para realizar calquera dos exames ordinarios de carácter libre nun centro de ensino. No caso de non acadarse este mínimo requirido
non se poderá facer o exame en dito centro. Neste caso, as persoas matriculadas deberán realizar o exame no lugar indicado pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.
 
As horas dos exames, así como os criterios de organización e avaliación destes, serán anunciados no portal web de formación da Consellería do Mar e no taboleiro de anuncios de
cada centro de ensino.
 
Sétimo.- Desenvolvemento das probas.
Rematados os exames, o/a secretario/a do tribunal publicará no portal web de formación da Consellería do Mar e nos taboleiros de anuncios dos centros correspondentes unha copia do
exame e a folla coas respostas correctas, cando sexan tipo test, co fin de que as persoas interesadas poidan comprobar o resultado do seu exercicio.
 
Unha vez corrixidos os exames teóricos e prácticos, o tribunal fará públicas no taboleiro de anuncios do centro de ensino as listas provisionais das cualificacións, así como no portal web
de formación da Consellería do Mar.
 
Os/as interesados/as disporán dun prazo de 10 días hábiles dende a publicación no portal web de formación da Consellería do Mar para formular reclamacións ante o tribunal sobre as cualificacións
provisionais.
 
Unha vez resoltas as reclamacións presentadas, o/a presidente/a do tribunal ditará unha resolución coa lista das persoas que superaron as probas. Estas resolucións serán publicadas no
taboleiro de anuncios do centro e no portal web de formación da Consellería do Mar. Non obstante, para os actos de trámite individualizados que poidan xurdir no procedemento, estarase
ao disposto no punto seguinte.
 
Oitavo.- Notificacións.
As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas a
recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións sucesivas
se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.
 
As notificacións electrónicas realizaranse mediante o Sistema de Notificación Electrónica de Galicia – Notifica.gal dispoñible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia
(https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta a disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude.
 
Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.
 
A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a notificación (electrónica ou en papel). No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir
notificacións só por medios electrónicos deberán optar en todo caso pola notificación por medios electrónicos, sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha opción
diferente.
 
As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de
carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición da notificación
sen que se acceda ao seu contido.
 
Se o envío da notificación electrónica non fose posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico practicará a notificación polos medios previstos na
normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 
Noveno.- Requisitos para obtención do título.
Unha vez superadas as probas para obter o título de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro polivalente, deberán reunir os requisitos establecidos
no Real Decreto 36/2014, do 24 de xaneiro polo que se regulan os títulos profesionais de sector pesqueiro (BOE núm. 41 do 17/02/2014).
 
Décimo.- Temarios dos exames e criterios de corrección.
Os temarios oficiais de exame son os recollidos na Orde do 31 de xullo de 2014, pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para obtención das titulacións de mariñeiro/a
pescador/a patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia e na súa corrección de erros (DOG núm. 156 do 19/08/2014 e DOG núm.
161 do 26/08/2014).
 
Os criterios de corrección dos exames de cada titulación están establecidos nos anexos III, IV e V da Orde do 31 de xullo de 2014 e na súa corrección de erros.
 
Undécimo.- Recursos.
Contra as resolucións do/a presidente/a do tribunal os/as interesados/as poderán interpor recurso de alzada perante a Conselleira do Mar, no prazo dun mes, a contar dende o día seguinte
ao da publicación da listaxe das notas definitivas no portal web de formación da Consellería do Mar.
 
Contra a resolución desta convocatoria poderán os/as interesados/as interpor recurso de alzada perante a Conselleira do Mar, no prazo dun mes, a contar dende o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.
 
 
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
Susana Rodríguez Carballo
 

Leer más →

Reglamento 2018/2025 de Pesca en aguas profundas. Posibilidades de pesca para 2019/2020

Esta circular se remite a todas las Cofradias de Pescadores, incluidas las del Mediterráneo, porque la captura de besugo -voraz- en el Mediterráneo, se deben notificar también.
 
Les remitimos copia del Reglamento 2018/2025 del Consejo, de 17 de diciembre de 201 8 por el que se fijan para los buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en 2019 y 2020 de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas .
 
Para la flota española en las aguas UE y/o en las aguas internacionales, se fijan las siguientes cuotas (les indicamos en negrita las de las zonas VIII, IX Y CPACO 34.1.2):
 
ESPECIE                                                                     ZONA                                    ANO 2019                                            ANO 2020
                                                                                                                             TAC             CUOTA                              TAC              CUOTA
 
TIBURONES PROFUNDAS                                 V, VI, VII, VIII, IX                      7                 UNION                                 7                 UNION
TIBURONES PROFUNDAS                                 XII                                            O                    O                                      O                     O
TIBURONES PROFUNDAS                                 CPACO 34.1.1,                        7                 UNION                                 7                  UNION
                                                                              34.1.2, 34.2
SABLE NEGRO                                                    V,VI,VII v XII                            2470              140                                   2470                140
SABLE NEGRO                                                    VIII IX y X                                2832                9                                     2832                  9
ALFONSINOS                                                       III,IV,V,VI,VII                            252                 57                                    252                   57
                                                                              VIII,IX,X,XII,XIV
GRANADERO DE ROCA                                      Vb,VI y VII                               2558               41                                   2558                 41
GRANADERO DE ROCA                                      VIII,IX ,X,XII,XIV                     2281               1638                                2281               1638
BESUGO                                                               VI,VII y VIII                              117                  94                                   105                   84
BESUGO                                                               IX                                            149                 117                                  149                  117
BESUGO                                                               X                                              576                 5                                     576                    5  
 
1.- Tiburones de aguas profundas. Se prohibe su captura . Se pescan como captura accesoria del sable negro por el palangre de superficie .
 
2.- Alfonsinos. Solo se permite como captura accidental.
 
3.- Granadero. Se permite pescar un 10% de la cuota de las zonas Vb, VI y VII en las zonas VIII,IX,X,XII ,XIV y viceversa . Sólo se permite pesca accidental del granadero berglax, y su captura , que no puede superar el 1% de la cuota , se imputa a las cuotas de granadero.
 
4.-Besugo. En las zonas VI, VII Y VIII sólo se permite la captura accesoria. En la zona IX se deben notificar las capturas de voraz en las áreas limítrofes (Mediterráneo y Zona 34.1.11: Aguas de Marruecos).
 
5.-Brótola. El TAC anterior incluía las zonas VIII y IX. Ya no se fija un TAC porque no generaría riesgo, o sería un riesgo bajo, de explotación insostenible.
 
6.-Reloj anaranjado. Se prohíbe su captura, mantenerlo a bordo, transbordarlo o desembarcarlo.
 
Les acompañamos la nota de prensa del Mínisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación valorando los resultados alcanzados. Específica en resumen lo siguiente :
 
-Besugo. Se suavízaron los recortes para el Golfo de Vizcaya y mar Cantábrico (el 40% propuesto se dejó en el 10%), aunque España se compromete a establecer vedas para los juveniles. Para la pesca en el Estrecho España pide que se avance para la gestión conjunta con Marruecos. Es especies de estrangulamiento para la flota española.
 
-Alfonsino. también se suavizó el recorte previsto (el 20% propuesto se dejó en un 10%). Es especíes de estrangulamiento para la flota española.
 
-Brótola. Se aceptó la propuesta de España para eliminar el TAC.
 
-Tiburón de profundidad se considera especie prohibida (que obliga a descartar) y no de TAC O (que puede parar la pesquería).
 
-Resto de especies. No hay variacíones sígnificativas.
 

Leer más →

Regulamento delegado, Plan de descartes 2019-2021

Xuntamos o Regulamento Delegado 2018/2033 da Comisión, do 18 de outubro de 2018, polo que se establece un plan de descartes para determinadas pesqueiras demersales en augas suroccidentales para o período 2019-2021, e que foi publicado no DOUE no día de hoxe (pódese acceder a dito regulamento a través do seguinte enlance https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2033&from=ES).
 
Nas zonas CIEM 8, 9 e 10 a obriga de desembarque aplicarase para as especies demersales en conformidade con este Regulamento.
 
No mesmo figuran as exencións relativas a capacidade de supervivencia para a cigala nas subzonas 8 e 9 capturada con artes de arrastre, para as raias nas subzonas 8 e 9 capturadas con calquera arte e para o ollomol capturado con “voraceras” na división 9a.
 
Así mesmo detallanse as exencións por minimis.

Leer más →

Comisión de Asuntos Sociales.- Convenio 188 OIT y Directiva 2017/159

Se celebró en el día de ayer la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales del Comité Consultivo del Sector Pesquero, que fue presidida por el Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura , acompañado del Secretario General Técnico del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, representantes del Instituto Social de la Marina y un representante del Ministerio
de Fomento.
 
La reunión contó con la participación de los representantes de las centralessindicales, patronal pesquera y Federación Nacional, disculpando su ausencia Aetinape
 
Los puntos que se trataron en la reunión fueron:
 
1. Revisión del documento de trabajo que se adjunta al presente correoelectrónico.
 
2. Revisión de las variaciones/excepciones que fueron pactadas en el CAAS celebrada el dia 22 de mayo de 2018, por existencia de errores técnicos en las mismas.
 
3. Ruegos y preguntas.
 
El representante de la Federación Nacional en la reunión, hizo constar que era importante que se adjuntase al acta de la reunión las puntualizaciones que, de forma escrita, la Federación Nacional remitió el día 12 de noviembre de 2018 (estas puntualizacíones se remitieron a todas las Cofradías con nuestra circular nº 116/18).
 
Al tratarse el punto 1 del orden del día, se trató el documento que adjuntamos con esta circular, informando que el Secretario Técnico del Ministerio de Trabajo , informó que la trasposición de la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo , que se remitió mediante la circular na 24/17 , supondrá un procedimiento lento pues tendrá que modificarse una ley (específicamente el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores).
 
El representante de la Federación Nacional solicitó una aclaración al Instituto Social de la Marina, en relación a los autónomos que figuran en el Grupo I del Régimen Especial del Mar.
 
Se analizó el documento especialmente en relación a:
 
- Duración trabajo nocturno (donde España ampliará el horario de 8 horas a 9 horas)
 
- Repatriación (aplicación artículo 19 de la Directiva)
 
- Alimentación y alojamiento (incorporación artículo 23 de la Directiva y referencia a las medidas contempladas en los artículos 26 y 27)
 
Una vez analizado el documento, se trató de que las organizaciones tienen qu  decidir su postura en relación a la ratificación del Convenio de la OIT, dando este
tema lugar a un debate.
 
La explicación que se recibió es que, si no se ratifica el Convenio, estarán afectados especialmente 700 buques, que son los que faenan en aguas de países que han ratificado ya el Convenio (Marruecos, Francia, Argentina, etc.) y que en algunos casos descargan sus capturas en los paises mencionados.
 
Si España ratifica el Convenio de la OIT, dado que existen distintas autoridades de control, tendrá que decidirse el sistema de certificación para los buques, que podrá ser público o privado.
 
Se acordó que hasta el dia 8 de enero de 2019 se pueden remitir todos los comentarios que se consideren oportunos.
 
En relación al punto 2 del orden del día se remitirá por la Secretaría General de Pesca un documento en el que se recogerán todas las excepciones pactadas en la última reunión.

Leer más →

Proxecto Colectivo de Coxestión nos ámbitos territoriais das confrarías de O Vicedo e Celeiro

Xuntamos cartaz exposto no taboeiro da Confraría de Pescadores de Celeiro, co título do proxecto colectivo das confrarías de pescadores de Celeiro e O Vicedo, importe da axuda e obxetivo do mesmo.
 
Os obxetivos do devandito proxecto, foron acadados na súa totalidade.
 
O proxecto foi desenrolado co apoio financieiro da Unión Europea.
 
Asemade achegamos tamén a Resolución do mesmo .
 

Leer más →

Real Decreto 1365/2018 Aprobación de las Estrategias Marinas

Les remitimos copia del Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, par el que se aprueban las estrategias marinas.
 
Tal y como recoge el preámbulo del Real Decreto, el mismo ha sido consultado al Consejo Asesor de Medio Ambiente, organismo del que forma parte esta Federación Nacional en representación de las Cofradias.
 
Las estrategias marinas son instrumentos que planifican con un enfoque ecosistémico, la gestión de las actividades humanas de las diferentes políticas sectoriales, incluidas la pesca y el marisqueo.
Las estrategias que se aprueban son las del primer ciclo (2012-2018), e incorpora un programa de medidas para completarlas. Se regulan los mecanismos de aplicación y el calendario de
actualización en horizontes temporales de seis años.
 
En España hay 5 demarcaciones marinas y para cada una se ha diseñado una estrategia marina, es decir, una serie de actuaciones consecutivas :
 
D.M. noratlántica,
D.M. sudatlántica,
D.M. del Estrecho y Albarán,
D.M. levantino-balear, y
D.M. canaria

Leer más →