Noticia: PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN: “RECINTO DE CAIXAS” NO PORTO DE CELEIRO


Agregada el 24/8/2022, modificada por última vez el 24/8/2022.


                                          

 

DENOMINACIÓN PROXECTO:   “RECINTO DE CAIXAS

ENTIDADE BENEFICIARIA:  CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO

IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA:   515.100,00 €

Programa de equipamentos pesqueiros de Galicia 2016-2020

 

PROXECTO COLECTIVO DE MODERNIZACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DOS PORTOS PESQUEIROS, DAS LONXAS OU ESTABLECEMENTOS AUTORIZADOS PARA A PRIMEIRA VENDA DE PRODUTOS PESQUEIROS E DOS LUGARES DE DESEMBARQUE, PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO, E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA

PROCEDEMENTO: PE209G – ANO CONVOCATORIA 2022

 

Expediente cofinanciado pola Unión Europea – Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

OBXECTIVO 1.4: Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca

MEDIDA 1.4.9: Portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e ancoradoiros

Porcentaxe cofinanciamento da medida: 75 % FEMP25 % Comunidade Autónoma de Galicia