Noticia: Convocatoria o proceso selectivo para a obtención de tres (3) permisos de explotación, modalidade de marisqueo a pé na Confraría de Celeiro


Agregada el 27/5/2022, modificada por última vez el 27/5/2022.


RESOLUCIÓN DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MAR EN CELEIRO, POLA QUE SE CONVOCA O PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO AO PERMISO DE EXPLOTACIÓN, MODALIDADE DE MARISQUEO A PÉ, PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA NA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CELEIRO.

ANTECEDENTES.

1. A Orde de 21 de decembro de 2020 aprobou o Plan xeral de explotación marisqueira para o trienio 2021-2023 e de conformidade co expediente de aprobación do plan de explotación de moluscos bivalvos e gasterópodos a pé en libre marisqueo da confraría de pescadores de Celeiro (PE403A 2020/4-2) indicábase que para o anos 2021, 2022 e 2023 mantense o número máximo de catro (4) permisos que poderían participar neste plan.

2. O número de permisos vixentes nesa entidade na actualidade é de un (1), polo tanto son tres (3) as prazas por cubrir ata acadar o número máximo de 4 permisos establecidos no plan.

3. O 26 de maio de 2021 a Xefatura Territorial de Celeiro iniciou un proceso selectivo para a cobertura das tres (3) prazas do permiso de explotación para o marisqueo a pé.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS.

1. A Orde do 15 de xullo de 2011, pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé, regula no artigo 6 e seguintes o procedemento para a obtención do permiso de explotación.

2. Todas as solicitudes que cumpran os requisitos sinalados nesta resolución serán valoradas de acordo co baremo aprobado pola Resolución do 12 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro e que figura como anexo B desta resolución.

3. Esta xefatura territorial é o órgano competente para o outorgamento dos permisos de explotación de conformidade co establecido no Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre o permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira, modificado polo Decreto 114/2007, de 31 de maio, e polo Decreto 48/2013, do 7 de marzo.

De acordo con todo o anterior,

RESOLVO: Convocar o proceso selectivo para a obtención de tres (3) permisos de explotación, modalidade de marisqueo a pé, para o exercicio da actividade extractiva en libre marisqueo no ámbito territorial da Confraría de pescadores de Celeiro, con suxeición ás bases da convocatoria recollidas no anexo A.

 

Bases convocatoria anexo A Celeiro
Descargar .pdf →