Noticia: Acuerdos Federación Provincial Cofradías de Lugo sobre la pesca de la caballa


Agregada el 04/1/2019, modificada por última vez el 04/1/2019.


Con data do 3 de xaneiro do 2019 reúnese na sede da Federación Provincial de Confrarías de
Pescadores de Lugo o sector, unha vez debatidas as propostas expostas, o sector
 
ACORDA:
 
PRIMEIRO: Elaborar unha lista das embarcacións que se van dedicar a pesca de cabala na anualidade do 2019. Deberán apuntarse nas confrarías correspondente
 
SEGUNDO: O último día para apuntarse será o 20 de xaneiro do 2019
 
TERCEIRO: Ás embarcacións que se apunten na lista, si non constan ventas de esta especie na anualidad e 2019, terán unha penalización de cinco anos sen poder apuntarse a esta
pesquería.
 
CUARTO; Reserva dun 10% de cota anual para asembarcacións que, aínda sen estar na lista de referencia, poidan realizar pesca accidental ao largo do ano .
 
QUINTO: una vez elaborada a lista, o reparto da cota individual será en base a media ponderada de tripulantes do ano 2018 polo que se deberá aportar unha certificación das altas
e baixas por parte do ISM.
 
En Burela (lugo) a 3 de xaneiro do 2019