Noticia: Resolución do 15 de xaneiro de 2021, distribución topes capturas especies augas profundas


Agregada el 02/2/2021, modificada por última vez el 02/2/2021.


Informamos da publicación no BOE núm. 27 do luns 1 de febreiro de 2021 da Resolución do 15 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral de Pesca pola que se distribúen de maneira provisional as cotas de España de ollomol (besugo, Pagellus bogaraveo), SBR-678; castañeta macho (alfonsino Beryx spp), ALF/3X14; e de maneira definitiva a cota de España de peixe sabre negro ( sable negro, Aphanopus carbo), BSF/8910, entre as flotas do caladoiro nacional (zonas VIIIc e IXa) e as flotas que operan nas augas NEAFC, e se establecen medidas de ordenación da pesqueira.
 
Pódese acceder a mesma a través do seguinte enlace : https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/01/pdfs/BOE-A-2021-1442.pdf
BOE ESPECIES PROFUNDAS
Descargar .pdf →