Noticia: Resolución por la que se distribuyen cuotas de besugo, castañeta, sable, etc.


Agregada el 12/3/2019, modificada por última vez el 12/3/2019.


Xuntamos a continuación a “Resolución da Secretaría Xeral de Pesca do 11 de marzo de 2019 pola que se distribúen as cotas de España de ollomol (besugo, Pagellus bogaraveo), SBR-678; castañeta macho (alfonsino Beryx spp), ALF/3X14 e peixe sabre negro ( sable negro, Aphanopus carbo), BSF/8910, entre as flotas do caladoiro nacional (Zonas VIIIc e IXa) e as flotas que operan nas augas NEAFC, e se establecen medidas de ordenación da pesqueira.”
 
Reparto de cotas.
 
                                                                            OLLOMOL-SBR 678                CASTAÑETA MACHO-ALFX14                      SABRE NEGRO-BSF8910
Zona VIIIc e IXa Caladero Nacional                             54.135                                             13.214                                                          92
Aguas comunitarias                                                     27.345                                             42.076                                                        8.638
 
Establécense os seguintes topes de captura diarios:
 
SBR/678:
 
• Caladero Nacional :150 kg/buque/día
• Aguas Comunitarias : 50 kg/buque/día
 
ALF/3X14:
 
- En Caladero Nacional y Aguas Comunitarias : 80 kg/buque/día
 
 
A presente Resolución surtirá efecto durante toda a campaña de pesca 2019, dende o día seguinte o da súa firma e ata o 31 de decembro.
BOE- Cuotas besugo, castañeta...
Descargar .pdf →
Resolucion Besugo Alfonsino Sable Negro (11marzo2019)
Descargar .pdf →